Công Ty TNHH Thái Việt Swine Line tuyển dụng 2018

Công Ty TNHH Thái Việt Swine Line đang tuyển dụng 20 vị trí với các ngành: Chăn nuôi, Thú Y
vật, Nông học, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
Thời gian: 9h ngày 12/5/2018
Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế