Chỉ tiêu tuyển dụng ngày hội việc làm tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2019

I. Bảng chỉ tiêu tuyển dụng trong ngày hội việc làm năm 2019

II. Thống kê nhu cầu việc làm và sinh viên tốt nghiệp ra trường năm 2019

III. Sơ đồ hướng dẫn địa điểm phỏng vấn trong ngày hội việc làm năm 2019