Ngày Hội Việc Làm

http://vieclam.huaf.edu.vn


Công ty cổ phần Đức Thắng tuyển dụng năm 2018

Ngành tuyển: Cao đẳng (Ngành Nuôi trồng thủy sản)
Số lượng: 10 người
Thời gian: 9h ngày 12/5/2018
Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Công ty cổ phần Đức Thắng tuyển dụng năm 2018
001
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second