SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

Thursday - 18/02/2016 04:23
Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triến nông nghiệp, nông thôn cho miền Trung, Tây Nguyên và cả nước theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế.
Đại Học Nông Lâm Huế
Đại Học Nông Lâm Huế
SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

I. SỨ MẠNG
Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triến nông nghiệp, nông thôn cho miền Trung, Tây Nguyên và cả nước theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG

1. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Đến năm 2020, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế là một trong những trường đại học hàng đầu về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

2. MỤC TIÊU CỤ THỂ
  • Ôn định quy mô đào tạo là 10.000 người học, trong đó tỷ lệ sau đại học chiếm ít nhất là 30%, có ít nhất 3 chương trình đào tạo chất lượng cao.
  • Bảo đảm trên 50% cán bộ giảng dạy có trình độ Tiến sĩ; 100% cán bộ quản lý và cán bộ phục vụ được đào tạo chuấn hóa chuyên môn, nghiệp vụ.
  • 100% giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học; 80% giảng viên hàng năm có bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.
  • 100% các Khoa có chương trình hợp tác quốc tế; 40% giảng viên có tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế.
  • Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyến giao công nghệ.
  • Tăng nguồn thu từ hoạt động khoa học - công nghệ và đào tạo; tiến đến tự chủ và cân đối tài chính

 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Thư mời tham gia ngày hội việc làm 2019

Kính gửi: Quý công ty, Doanh nghiệp, các tổ chức! Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển (1967-2019), thương hiệu Trường ĐHNL Huế đã trở thành địa chỉ uy tín trong công tác giáo dục & đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội cho các tỉnh miền Trung – Tây nguyên...

Giới thiệu công ty Viphavet
Nhà tài trợ 2019 Công ty cổ phần UV
Thống kê truy cập
  • Online1
  • Today302
  • This month12,208
  • Total1,222,371
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second